UVJETI KORIŠTENJA USLUGA

Pojmovi:

Strana 1 – naručitelj usluge = Korisnik

Strana 2 – Nininka design, Obrt za usluge grafičkog i web dizajna i izradu suvenira

Sadržaj = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije i sl.

Uvod

Upit za uslugu od strane Korisnika upućen putem formulara na kontakt stranici, na stranici nininkadesign.com smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem elektronske pošte (E-mail računa). Sva pisana korespondencija sa sadržajem poruka i prologom između Korisnika i obrta Nininka design smatra se dijelom ugovora.

Nininka design će svaku ponudu i račun za ugovorenu uslugu arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku po potrebi.

Za svaku dodatno naručenu uslugu od strane Korisnika, ukoliko nije u okvirima važeće ponude , ispostavit će se dodatna ponuda. Na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je ponuda koju je Korisnik prethodno zaprimio elektroničkim putem te po prihvaćanju iste mu je izdan račun za prvih 50% od ukupne cijene za dogovorenu uslugu kao garancija za početak poslovanja, prema kojem treba izvršiti uplatu u korist obrta Nininka design. Na ponudi i na računu je jasno izražena i opisana usluga ili paket, cijena usluga, te na koji period se iste odnose. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obvezno pravni dokument niti za jednu stranu.

Naručene usluge su plative na žiro račun Nininka design, Obrta za usluge grafičkog i web dizajna i izradu suvenira

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada Nininka design Korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju ponudi te Ugovor počinje teći od datuma računa ( za prvih 50% od ukupne cijene za dogovorenu uslugu kao garancija za početak poslovanja).

Plaćanje

Sve cijene usluga obrta Nininka design dostupne su na upit Korisnika, a izražene su u hrvatskim kunama.

Usluge obrta Nininka design plaćaju se unaprijed – avansno u cijelosti ili djelomično avansno osim ako nije drukčije ugovoreno. 

Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, Nininka design će nakon razmatranja i eventualnih dodatnih upita za pojašnjenje detalja, poslati ponudu za usluge. Po prihvaćanju ponude Korisniku se izdaje račun za prvih 50% od ukupne cijene za dogovorenu uslugu kao garancija za početak poslovanja. Korisnik se obvezuje platiti račun prema uputi do datuma dospijeća na računu.

Ukoliko je način plaćanja ponude bio djelomično avansan, račun za ostatak ukupnog iznosa ispostavlja se po dostavi gotovih usluga, odnosno najkasnije 30 dana nakon uplate djelomičnog avansa u slučaju ako je razlog nedovršene stranice kašnjenje Korisnika u dostavi kompletnog materijala ili dodatnih zahtjeva za izmjenama.

Otkazivanje ugovora znači da Nininka design  nije dužan čuvati podatke nove internet stranice Korisnika te se ne može smatrati odgovornom za gubitak podataka. U ovom slučaju otkazivanja Ugovora od strane obrta Nininka design ili Korisnika nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Korisnik prihvaćanjem ponude potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu Nininka design za naručene usluge izdaje račune te ih dostavlja putem pošte ili u elektronskom obliku, te su u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Sadržaj

Sadržaj internet stranice isključivo dostavlja Korisnik. Nininka design nije dužna lektorirati tekstove i vršiti prijevode na strane jezike, ukoliko to nije dogovoreno u ponudi. Dostavljeni sadržaj je u potpunosti vlasništvo Korisnika i Korisnik u potpunosti odgovora za njega. Ako je od Korisnika zaprimila sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima od strane trećih osoba, a Korisnik ne polaže pravo na korištenje istog, Nininka design ima pravo odbiti postaviti takav sadržaj ili ukoliko je postavljen u neznanju za autorska prava za posljedice odgovara Korisnik.

Postavljanje  internet stranice / aplikacije

Korisnik prethodno registrira internet adresu (domenu) na koju želi postaviti novu internet stranicu, izabire hosting kuću te nama šalje pristupne podatke za postavljanje stranice na servere. 

Vlasništvo internet stranice

Internet stranica prelazi u 100% vlasništvo Korisnika datumom računa izdanog za uplatu cjelokupnog dugovanja prema ugovorenim ponudama. 

Rok izrade

Rok za završetak izrade internet stranice je 30 radnih dana, ako nije drugačije dogovoreno na projektnom sastanku, a teče od dana potpisivanja ponude. Kašnjenje dogovorenog roka moguće je u slučaju ako Korisnik nije dostavio kompletan sadržaj za izradu internet stranice, ili od strane Korisnika postoje naknadni zahtjevi za izmjenama bilo koje vrste koji su ugovoreni dodatnim ponudama ili zahtjevima na bilo koji drugi način. Dogovoreni rok se u tom slučaju prolongira za 5 radnih dana, ako nije drugačije dogovoreno, a teče od dana dostave kompletnog sadržaja.

Ako Korisnik ne dostavi kompletan sadržaj u roku od mjesec dana uplate prema ponudi, stranica se smatra završenom sa sadržajem koji je do tada postavljen, te se prelazi na fazu preuzimanja i naplate ukupnog iznosa izrade. Korisniku se u toj situaciji nakon preuzimanja omogućuje da u sljedećih 10 dana dostavi ostatak sadržaja kako je dogovoreno po ovom Ugovoru. Ukoliko Korisnik niti nakon isteka 10 dana ne dostavi ostatak sadržaja, nakon isteka u potpunosti gubi pravo na postavljanje sadržaja koje je uključeno u cijenu ponude. 
Sadržaj se u tom slučaju može postaviti jedino na temelju nove ponude.

Samostalno uređivanje sadržaja

Korisnik može sam postavljati, mijenjati i uređivati članke na internet stranici, dodavati fotografije u galeriji slika te postavljati proizvode u internet shop ili neku drugu internet aplikaciju, ukoliko tako dogovorimo u ponudi. Korisnik u tom slučaju dobije pristupne podatke za Editora stranice i sa tim dozvolama može uređivati samo navedeni sadržaj. 
Za izvođenje istih Klijet treba imati stečeno osnovno poznavanje rada na računalu i s nama proći 2 sata upoznavanja sa cms sustavom.

S obzirom da Korisnik u potpunosti preuzima ispravnu i funkcionalnu stranicu, za sve moguće daljnje zahtjeve Korisnika koji se tiču popravaka, promjena, funkcionalnosti itd. na internet stranici, ispostavit ćemo ponudu u skladu sa složenošću zahtjeva.

*Sa dodijeljenom dozvolom Editora stranice, Korisnik ne može mijenjati globalni dizajn, niti funkcionalnost stranice.

** pružamo i višesatnu edukaciju za cms sustav koju naplaćujemo dodatno.

Stranice radimo prilagođene zadnjim verzijama pretraživača. Postoji mogućnost da neki elementi internet stranice neće raditi ili djelomično neće raditi na starijim pretraživačima, jer starije verzije pretraživača možda ne podržavaju najnovije tehnologije koje se koriste u izradi novih internet stranica. U tom slučaju, ako internet stranica uredno radi na novom pretraživaču, a ne radi na starijoj verziji pretraživača, funkcionalnost ne prilagođavamo starijim pretraživačima.

Potpis i reference

Nininka design smije na web stranicama Korisnika na neupadljiv način ukazivati i upućivati na svoje poslovne web stranice i Korisnik se obvezuje isto prihvatiti sve vrijeme dok koristi Usluge obrta Nininka design.

Nininka design je dozvoljeno uvrstiti Naručiteljevu web stranicu, logotip, posjetnicu, promotivni letak, u vlastite reference i koristiti se tim podatkom u svrhu promidžbe vlastitih usluga.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik je svjestan da će Nininka design uskratiti postavljanje sadržaja sa mogućnošću otkazivanja usluge u sljedećim slučajevima:

a) korištenje ili zahtjevanje usluga protivno Uvjetima korištenja usluga.
b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).
c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.
d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.
e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.
f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).
g) pokretanje browser based igri
h) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.
i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.
j) dijeljene email računa,
k) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

Nininka design odriče se bilo kakve odgovornosti ako je na internet stranicu postavila i javno objavila sadržaj koji je zaprimila od Korisnika, a koji je zaštićen autorskim pravima trećih osoba te Korisnik ne polaže pravo za korištenje istog.

Nininka design nije dužna Korisnika obavještavati o važećim pravnim zakonskim obvezama koje treba sadržavati, odnosno ne smije sadržavati internet stranica koja se izrađuje. 
Nininka design se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko internet stranica ne poštuje zakonsku regulativu.

Nininka design ne radi sigurnosne kopije podataka internet stranica jer mi ne pružamo usluge hostinga vec samo možemo preporućiti hosting kuću. 
Korisnik je odgovoran pobrinuti se, raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka ili / i u dogovoru sa odabranom hosting kućom. 
Nininka design neće se smatrati odgovornim za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

Ukoliko uslijed navedenih slučajeva dođe do otkazivanja Ugovorenih paketa usluga, na zahtjev bilo koje strane, Nininka design nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Opće odredbe

Svaku potpisanu ponudu Nininka design čuva u digitalnom obliku, a Korisnik prihvaća uvjete korištenja potpisom ponude. Ponuda se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

Nininka design će u svrhu potpisivanja ponude zatražiti od Korisnika sljedeće podatke: naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresu i OIB ili VAT broj. (OIB je obavezan za sve pravne i fizičke osobe iz HR, VAT za sve pravne osobe iz EU (ako su u sustavu PDV-a). Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti Nininka design-u.

Nininka design neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu potpisivanja ponude osim u sljedećim situacijama: 
Pomoć pri registraciji domena, odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela.

Nininka design će odbiti poslovati u sljedećim slučajevima:

  1. a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge
  2. b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.
  3. c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.
  4. d) Kod druge nepredvidive situacije

Sadržaj internet stranice je isključivo na odgovornost Korisnika, Nininka design se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za sadržaj internet stranice Korisnika kao niti posljedicu korištenja istih.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!